23.12.2014

Rauhallista joulua ja onnea vuoden 2015 hankintoihin!


Kulunut vuosi on ollut virkeää aikaa Pohjois-Savon hankintaosaamisen ja yhteistyön kehittämisen kannalta. Jatketaan samaan malliin myös ensi vuonna!

Hanke päättyy, mutta toiminta jatkuu. Tietoa hankinta-asiamiehen palveluista maakunnan hankintayksiköille ja yrityksille löytyy jatkossakin näiltä sivuilta sekä Facebookista. Luvassa on koulutusta, neuvontaa, seminaareja sekä ajankohtaista hankintatietoa IS-Hankinta Oy:n ja sen pohjoissavolaisten asiakkaiden sekä Savon Yrittäjien yhteistyönä.
Hyvät ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita.

Kiitoksin ja hyvän joulun toivotuksin,

Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies
p. 044 718 2921 minna.heikka (ät) is-hankinta.fi

17.12.2014

Hyvää toimintaa kannattaa jatkaa ja jakaa

Tämän vuoden lopussa päättyvä Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke on tavoittanut koulutus-, neuvonta-, kehittämis- ja viestintäpalveluillaan yli 700 yrittäjää, kolmannen sektorin yhteisöä sekä julkishallinnon viranhaltijaa ja päättäjää. Erilaisia keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia se on järjestänyt yli kaksikymmentä puolentoista vuoden aikana.

Hankinta-asiamieshankkeen loppuseminaari pidettiin 12.12.
Hankinta-asiamies Minna Heikan mukaan hankkeen tulokset ovat vaikeasti mitattavissa, mutta varmuudella se on lisännyt ostajan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua sekä tietoa julkisista hankinnoista ja niiden toimintatavoista.
Lisäksi se on edistänyt pohjoissavolaisten yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia tarjota palveluja ja tuotteita vuositasolla arvoltaan miljoonien eurojen julkisissa tarjouskilpailuissa.
–Hankinta- ja kilpailutusprosessit ovat kehittyneet hankkeen myötä. Etenkin pienhankinnoissa on löydetty tehokkaita menettelyjä, joilla kysyntä ja tarjonta saadaan paremmin kohtaamaan. Tekemistä on silti paljon julkishallinnossa ja yrityksissä hankintaosaamisen kehittämisessä.

Pohjoissavolaisten julkisyhteisöjen omistama keskitetty hankintaorganisaatio IS-Hankinta Oy:n on toiminut hankeisäntänä. Pohjois-Savon liiton myöntämän ESR-tuen lisäksi hanke on saanut rahoitusta pohjoissavolaisilta kunnilta ja kehitysyhtiöiltä sekä sairaanhoitopiiriltä.

Kehitettävää on vielä hankinnoissa

IS-Hankinta Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Mattila kertoi hankkeen osoittaneen, että Pohjois-Savon julkisyhteisöjen kannattaa panostaa yhä enemmän hankintastrategioidensa, -linjaustensa ja -suunnitelmiensa valmisteluun. Onnistumisen kannalta on tärkeää, mitä tehdään ennen kilpailutusta. Toinen tärkeä kehittämiskohde on kilpailutuksen jälkeinen sopimushallinta sekä tulosten seuranta. Myös suosittuja pienhankintakoulutuksia kannattaa jatkaa ja ehkä lisätäkin.

Hankinta-asiamies -hankkeen pilottina olleen Suonenjoen hankintakoordinaattori Riikka Oinonen tähdensi kaupungin oman hankintastrategian ensiarvoista merkitystä mm. toimivallan, oman ja ostotuotannon rajojen selvittämiseksi.
–Silti tarvitaan tapauskohtaistakin arviointia. Pienhankintojen sujuvuuteen ja tehokkuuteen kannattaa panostaa toimintatavoissa Ei pidä unohtaa myöskään tuoteturvallisuutta, -saatavuutta ja laatua taloudellisuuden rinnalla.

Yrittäjänäkökulmaa esille tuonut ammatin- ja uravalinnan asiantuntijayrittäjä Leena Ståhlberg painotti uusien ja pienten yrittäjien noteeraamista kilpailuttamisissa sekä hankinnoissa.
–Me pien- ja mikroyrittäjät tarvitsemme opastusta, koulutusta ja tapaamistilaisuuksia hankinta-asioissa, koska ne eivät yleensä ole ennestään tuttuja asioita.

Jarkko Mattilan mukaan hankinta-asiamiesjärjestelmä säilyy ensi vuonna kuntien, kuntayhtymien ja yritysten rahoitustuella.
–Palaute on niin myönteistä kaikilta tahoilta, että hankinta-asiamiesjärjestelmää on syytä jatkaa nykyiseltä perustalta. Uusiakin toimintatapoja varmaan tulee.

Niitä luodattiin yli 30 osanottajaa koonneessa päätösseminaarissa yrittäjä Jouni Ortjun johdolla. Vireillä on muun muassa hankinta-asiamiehen neuvontapalvelun järjestäminen Savon Yrittäjien toimistolle Kuopioon toimialakohtaisesti vaihteleviin, kimurantteihin kilpailuttamisasioihin liittyen. Palvelua pyritään jalkauttamaan myös muualle maakuntaan.

Hankinnat esille sote-uudistuksessakin


Sosiaali- ja terveysalan historiallisesta sote-uudistuksesta kertonut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hankejohtaja Sari Raassina korosti hankintatoimen tehostamisen merkitystä uudistuksen taloudellisten sekä toiminnallisten hyötyjen aikaansaamisessa.
–Suurimmat potentiaaliset hyödyt jos sudenkuopatkin liittyvät tietotekniikan ja -liikenteen eli ict-alan hankintoihin, koska niihin kohdistuu mittavia yhteensovittamis- ja rationalisointihaasteita ja kyse on isoista rahasummista.

–Yhdellä keskussairaalalla voi olla jopa 150 erilaista, osin 1980-luvulta periytyvää tietojärjestelmää. Myös laitekanta on kirjava. Eri sairaaloiden kesken niissä voi olla hyvin suuria poikkeamia ja yhteensopimattomuuksia, mikä vaikeuttaa yhteishankintoja ja kilpailuttamisia. Tavoitteena on kansallisten standardien määrittely ja käyttöönotto, mutta se voi viedä aikaa, arvioi Raassina.

Hänen mukaansa sote-lakiehdotus ei vielä määrittele tarkasti hankinta-asiaa mm. uusien sote-alueiden ja tuottajaorganisaatioiden kesken eli mikä taho kilpailuttaa ja hankkii mitäkin. Osin tähän liittyy valinkauhassa yhä oleva työnjako julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kesken. Sosiaali- ja terveystoimen hankintojen merkitystä korostaa, että sote-ala on kuntien talousarvioissa ylivoimaisesti suurin kokonaisuus, lähes yhtä suuri kuin kaikki muut toimialat yhteensä.

Teksti: Ilpo Lommi
Kuva: Niko Puumalainen

Lisätietoja: Minna Heikka p. 044 718 2921 minna.heikka (ät) is-hankinta.fi

8.12.2014

Ajatuksia sote-palveluista

Pohjois-Savon hankinta-asiamies –hanke ja Savon Yrittäjät järjestivät 31.10. Iisalmessa seminaarin, jossa lähes 70 hengen voimin keskusteltiin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Tilaisuudessa alustivat ketjujohtaja Satu Jäntti Alina Hoivatiimistä, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Jyväskylästä, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä sekä tarjousasiamies Ilkka Liljander Miset Oy:stä. Aamupäivän anti lisäsi ymmärrystä sote-uudistuksen välttämättömyydestä ja sai miettimään, miten hyvinvointia voitaisiin tuottaa nykyistä paremmin.

Lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on kuntien suurin ja kallein tehtävä, josta ne suoriutuvat vaihtelevalla menestyksellä. Myös palveluiden hintalapuissa on maan sisällä huimat erot. Kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta vaihtelu on liian suurta ja siksi palveluiden järjestämisvastuu on uudistuksen myötä siirtymässä yksittäisiltä kunnilta viidelle sote-alueelle. Rahan menoa on tiedossa jatkossakin – siitä pitävät vino huoltosuhde, epäterveet elintapamme ja sosiaalinen syrjäytyminen huolen. Ikäjakauma ja sairastavuus muuttuvat hitaasti, eikä asiaa auta työttömyys, joka tuottaa yhä useammalle vaikeuksia nähdä itsensä arvokkaana ja tarpeellisena.

Talous lähtee nousuun aikanaan, mutta laman jäljet näkyvät pitkään.  Ennaltaehkäiseviä ja korjaavia palveluita tarvitaan. Toivomme lepää siis systeemin kyvyssä tuottaa niitä paremmin ja tehokkaammin. Poliitikoilla on edessään vastenmielinen priorisointitehtävä, kun pitäisi viimein päättää, mihin panostetaan ja mitä jätetään hoitamatta. Samalla pitäisi linjata, miten tehdään. Mitä kannattaa tuottaa omana työnä ja mitä ostaa? Ja kun ostetaan, niin miten ja millä painotuksilla tämä toteutetaan? Nämä ovat kustannustehokkuus-, riskinhallinta- ja arvokysymyksiä. Jokaisella valinnalla on seurauksensa, joita pitäisi pystyä ennakoimaan.

Kun palveluja ostetaan, on hankintatoimen järjestäminen avainasemassa. Liian usein julkisissa hankinnoissa kaikki huomio ja energia keskitetään hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen, joka kuitenkin tarjoaa vain puitteet toiminnalle. Ilman oman toiminnan kustannuslaskentaa, hankintastrategiaa ja talousarvion yhteydessä laadittua suunnitelmaa tulevista hankinnoista ei ostajayhteisö välttämättä saa kaivattua tehokkuutta aikaan tai pysty ylipäätään arvioimaan, miten hankinnat sujuvat. Yksittäisissä kilpailutuksissa on niin ikään tärkeintä tarpeen määrittely ja palvelun kuvaaminen, jotka kannattaa tehdä ajan kanssa ja markkinoihin perehtyen. Silloin on kaikki mahdollisuudet saada aikaan hyviä sopimuksia.

Palveluja voidaan hankkia kilpailuttamisen ohella myös palvelusetelillä. Yrittäjät tykkäävät setelistä, sillä palveluita pääsee tuottamaan helpommin kuin tarjouskilpailujen kautta: kun täyttää tietyt kriteerit niin pääsee listalle ja palvelusetelin saaneet asiakkaat valitsevat itse, keneltä listan yrityksistä palvelunsa ostavat. Palvelusetelitoiminta on laajinta Jyväskylässä, jossa sen osuus on noin 10 miljoonaa euroa eli 1 % vuotuisista käyttötalousmenoista. Pieni osuus, mutta sillä on ollut iso merkitys seudun hyvinvointipalvelujen tarjonnan kehittymisessä. Palveluseteleillä on pystytty laajentamaan asiakkaiden valinnan vapautta, tasaamaan ruuhkahuippuja ja tarjoamaan eri tavoin erikoistuneiden tuottajien palveluita. Välillä palveluseteli on ollut kaupungin omaa tuotantoa edullisempi vaihtoehto, kuten esimerkiksi lasten päivähoidossa. Palveluseteli näyttäisi siis sopivan hyvin kilpailuttamisen sekä oman tuotannon kaveriksi ja täydentäjäksi.Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies
minna.heikka (ät) is-hankinta.fiKolumni on julkaistu Kuopion Yrittäjien YrtTi-jäsenlehdessä 6/2014.

27.10.2014

Julkiset hankinnat – näin teet onnistuneen tarjouksen

Pohjois-Savon hankinta-asiamies kouluttaa yrityksiä kahdella paikkakunnalla:

ma 24.11. klo 17–20 Ravintola Kaks Ruusua, Ahlströminkatu 25, Varkaus
ti 2.12. klo 17–20 Ravintola OS, Ajurinkatu 16, Kuopio

Hyväkään tuote ei myy itse itseään, vaan sitä pitää osata markkinoida ja saada vielä kaupaksikin. Vaikka yritys hallitsisikin myynnin salat, saattaa tie nousta pystyyn kun niitä yrittää soveltaa julkiseen ostajaan. Monenlaiset tekijät kuten hankintalain määräykset, resurssien niukkuus sekä tarjoaja- ja ostajaosaamisen puutteet jarruttavat kysynnän ja tarjonnan ihanteellista kohtaamista.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen katsauksen ja hyviä vinkkejä siitä, mitä yrittäjän kannattaa ottaa huomioon kun kauppakumppanina on kunta tai muu julkisyhteisö.
Kouluttajana yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju Laatukoulutus Jouni Ortju Ky:stä
Jounilla on vuosien kokemus yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa, tarjouspyyntöihin vastaamisesta ja palvelujen markkinoinnista sekä myynnistä julkisyhteisöille. Tilaisuudessa kuullaan myös ostajan kokemuksia siitä, miten julkisten hankintojen sujumista voitaisiin parantaa.

Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä tai hankinta-asiamiehen facebook-sivuilla:
facebook.com/pohjoissavon.hankintaasiamies

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot viimeistään viikkoa ennen koulutusta:
Hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Iisalmen 18.11. koulutus on siirretty keväälle 2015.

24.10.2014

Pienhankintakoulutukset 13.11. ja 20.11. Kuopiossa

Aika: to 13.11. tai to 20.11.2014 klo 12-16
Paikka: Kuopion musiikkikeskuksen auditorio, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio
Järjestäjä: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke
Kohderyhmä: Pohjoissavolaisissa julkisyhteisöissä pienhankintoja tekevät henkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua.

Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, mutta niiden tekemisessä on otettava monta asiaa huomioon: onko kyseessä aidosti pienhankinta, mitä oman organisaation ohjeet sanovat tai nouseeko esimerkiksi projektirahoituksen ehdoista jotain rajoituksia.

Pienhankintamenettelyt askarruttavat ostajia, jotka tekevät pienhankintoja harvoin ja muun työn ohessa: miten saisi mahdollisimman hyvän lopputuloksen mahdollisimman vähällä vaivalla ja kuitenkin hyvää hallintotapaa noudattaen?

Kouluttaja on hankintalakimies Kari Tossavainen, Tossavainen & Metsävainio Oy:stä.
Sisältö:
  • tehokas ja toimiva pienhankintaprosessi sekä menettelyjen hyvät käytännöt esimerkkien avulla
  • pienhankintatarjouspyyntö- ja hintatiedustelulomakkeet, joita osallistujat voivat hyödyntää omissa pienhankinnoissaan
  • yritysmyönteinen hankintatapa, markkinavuoropuhelu
  • pienhankintoihin liittyvät juridinen säätely ja oikeuskäytäntö
  • esimerkkejä pienhankintaohjeista ja välineistä
  • pienhankintojen ongelmia ja riskejä 
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.
Tervetuloa!

Koulutukset ovat sisällöltään samanlaiset. Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot ensimmäiseen koulutukseen 5.11. ja toiseen 12.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Julkisten hankintojen tietopaketti ostajille, tarjoajille ja päättäjille 28.11.


Koulutus tarjoaa tiukan tietopaketin julkisista hankinnoista eri toimialojen hankintoihin
osallistuville – ostajille, tarjoajille ja päättäjille.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä.

Tavoitteena on, että hankintojen tekijät ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritys-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Koulutus lisää myös yritysten osaamista julkisissa tarjouskilpailuissa.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen vaikutus hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet sekä hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä

Aika: pe 28.11.2014 klo 8.00 – 12.00
Paikka: Kuopion musiikkikeskuksen auditorio, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke ja Kuopion kaupunki
Kohderyhmä: Hankintoihin osallistuva henkilöstö, luottamushenkilöt ja yritykset

Tervetuloa!


Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 20.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät)is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Teknisen toimialan hankintakoulutus Kuopiossa 27.11.

Koulutuksessa keskitytään teknisen toimialan hankintojen erityiskysymyksiin.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä.

Tarkastelun kohteena ovat rakennusurakat, suunnittelutyöt sekä työkonepalvelut ja painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimushallinnassa.

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat ja hankintoja tekevät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritys-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia
Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen vaikutus hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä

Aika: to 27.11.2014 klo 12-16
Paikka: Kansalaisopiston opistosali, Puistokatu 20, Kuopio
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke ja Kuopion kaupunki
Kohderyhmä: Teknisen toimialan hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 20.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Teknisen toimialan hankintakoulutus Leppävirralla 17.11.

Koulutuksessa keskitytään teknisen toimialan hankintojen erityiskysymyksiin.
Tarkastelun kohteena ovat rakennusurakat, suunnittelutyöt sekä työkonepalvelut ja painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimushallinnassa.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä.

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat sekä hankintoja tekevät ja niistä päättävät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritysvaikutuksia.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen merkitys hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Aika:  ma 17.11.2014 klo 12.00 – 16.00
Paikka: Leppävirran kunnantalon valtuustosali, Savonkatu 39
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke, Leppävirran kunta ja Suonenjoen kaupunki
Kohderyhmä: Teknisen toimialan palveluiden hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua


Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 10.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintakoulutus 14.11. Suonenjoella

Koulutuksessa keskitytään sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintojen kysymyksiin.
Painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimuksenhallinnassa.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä. 

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat sekä hankintoja tekevät ja niistä päättävät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritysvaikutuksia.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen merkitys hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Esimerkkinä tästä tilaisuudessa esitellään Suonenjoen kaupungin uudet hankintalinjaukset ja ohjeet.

Aika: pe 14.11.2014 klo 8.30 – 12.30
Paikka: Yrityspuisto Futurian auditorio, Jalkalantie 6, Suonenjoki
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke, Suonenjoen kaupunki ja Leppävirran kunta
Kohderyhmä: Suonenjoen ja Leppävirran sote-palveluiden hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua

Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 6.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen yrityspuiston ravintola Mikossa:
http://www.ravintolamikko.fi/lounas/ 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintakoulutus 7.11. Kuopiossa

Koulutuksessa keskitytään sosiaali- ja terveysalan palveluhankintojen kysymyksiin.
Painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimushallinnassa.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat ja hankintoihin osallistuvat ja niistä päättävät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritys-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen vaikutus hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Aika: pe 7.11.2014 klo 8 – 12.00
Paikka: Kansalaisopiston opistosali, Puistokatu 20, Kuopio
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke ja Kuopion kaupunki
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 31.10. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921


12.9.2014

Uudistuva sote – palveluseteleiden ja hankintojen mahdollisuudet

Sote muuttuu, muutoksessa piilee mahdollisuus uusiin toimintatapoihin. Avaimet ovat omissa käsissämme. Mihin suuntaan haluamme kulkea?

Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke ja Savon Yrittäjät järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä palveluseteleiden ja hankintojen mahdollisuuksista kertovan aamupäivän.
Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita yrittäjät, kuntien ja kuntayhtymien virkamiehet ja päättäjät sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Aika: pe 31.10.2014 klo 9-12
Paikka: Iisalmen Kulttuurikeskus, Karl Collan –Sali, Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi


Ohjelma:
8:30 Aamukahvit
9:00 Johdanto, hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy
9:10 Sote-uudistus Pohjois-Savossa, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
9:45 Palveluseteli sote-palvelujen tuottamisessa, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen,
Jyväskylän kaupunki
10:45 Kahvia ja hedelmiä
11:00 Kokemuksia palveluseteliyrittäjänä toimimisesta, ketjujohtaja Satu Jäntti,
Alina Hoivatiimi Oy
11:25 Perinteistä palveluhankintaa uudella tavalla, tarjousasiamies Ilkka Liljander, Miset Oy
11:50 Yhteenveto, yhteyspäällikkö Mia Simpanen, Savon Yrittäjät
12:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton.

Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen tilaisuuden jälkeen Kulttuurikapustassa

Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumiset: https://www.webropolsurveys.com/S/A2F1FEC7B43D65C9.par

Lisätietoja:
IS-Hankinta Oy/Hankinta-asiamies -hanke: minna.heikka (ät) is-hankinta.fi, p. 044 718 2921
Savon Yrittäjät mia.simpanen (ät) yrittajat.fi, p. 044 3680 505

22.8.2014

Julkiset hankinnat: avoimuutta, kilpailua ja byrokratiaa

Miten julkiset hankinnat sujuvat Pohjois-Savossa? Hankinta-asiamieshanke selvitti keväällä, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä alueen hankintakulttuurista on maakunnan yrityksillä sekä kuntakentällä hankintojen parissa toimivilla. Kyselyn toteutti Talentree Oy.

Kaikki vastaajat katsoivat, että julkinen tarjouskilpailutus lisää avoimuutta ja yritysten välistä kilpailua. Tämä lienee helpottava uutinen niille, jotka ovat pelänneet tarjouskierrosten olevan pelkkää silmänlumetta. Hankintalain käyttöönotto on varmasti hankaloittanut korruption harrastamista. Tarjouskilpailujen julkinen ilmoittaminen on myös avannut työtilaisuuksia yhä useammalle yritykselle - suurille ja pienille.

Kyselyyn vastasi 222 pohjoissavolaista yritystä, joista 73 % oli alle kymmenen henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Vastaajista niin ikään 73 % oli osallistunut alueen kunnallisten organisaatioiden järjestämiin tarjouskilpailuihin vähintään kerran. Heistä vain 14 % ei ollut voittanut koskaan. Ensisijaiseksi toimittajaksi oli vähintään kerran valittu 79 %. Puitesopimustoimittajia vastaajista oli 32 % ja heistä 82 % sai järjestelyn perusteella myös kauppaa.

Todellisuus ei ole siis ole pohjoissavolaisten pk-yritysten kannalta ihan niin karu kuin julkisen keskustelun perusteella voisi joskus olettaa. Mutta aina on varaa parantaa.  Yritysten mielestä tarjouskilpailuihin osallistumista haittaavat liian suuret kokonaisuudet, byrokraattisuus sekä tiedonsaannin puute tulevista kilpailutuksista. Mikroyrityksissä hankintailmoitusten seuraaminen ja tarjousten tekeminen voi olla kuormittavaa, koska useimmiten yrittäjä tai toimitusjohtaja hoitaa homman yksin.

Ostajapuolella ongelmalliseksi koetaan muun muassa tarjouspyynnön tekeminen sekä hankintaosaamisen puute, josta erityisesti luottamushenkilöt kertoivat kärsivänsä. Hankintastrategia löytyy Kuopion lisäksi vasta harvoilta yhteisöiltä, mutta niitä pidettiin yleisesti hyvin tärkeinä. Muun muassa näitä asioita työstävät hankinta-asiamieshankkeen avulla Kuopion, Varkauden ja Suonenjoen kaupungit, Leppävirran kunta, Ylä-Savon SOTE sekä luonnollisesti IS-Hankinta.

Näkemykset ja kokemukset ovat tärkeitä, mutta lisäksi tarvittaisiin piinkovaa faktaa kuten tietoa siitä, millaiset yritykset ovat tarjonneet ja pärjänneet sekä millaista yhteistyö on ollut sopimuskaudella. Tiedot ovat vielä hajallaan lukuisten eri hankintayksiköiden tietokannoissa ja arkistoissa. Raportoinnin kehittäminen onkin tulevaisuudessa yksi keskeinen kehittämiskohde.

Olen toiminut Pohjois-Savon hankinta-asiamiehenä vuoden. Lyhyen kokemukseni perusteella uskallan väittää, että hankintojen onnistumista parantaa eniten riitelyn kulttuurin muuntaminen rakentavaksi keskusteluksi. Onneksi tässä ollaan jo meillä hyvässä vauhdissa! Markkinaoikeuden älytön ruuhkautuminen on kansallinen vitsaus, joka aiheuttaa juridista kilpavarustelua ja ruokkii turhaa epäluuloa ostajien ja tarjoajien välillä, mikä taas on omiaan lisäämään tarpeetonta byrokratiaa. Käytettäisiinkö se energia johonkin hyödyllisempään?

Vinkki: Erilaisia maksullisia hakuilmoitusvahteja ja muita lisäpalveluja löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely/#p6


Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies
minna.heikka (ät) is-hankinta.fi


Kolumni on julkaistu Kuopion Yrittäjien YrtTi-jäsenlehdessä 4/2014.

26.6.2014

Yrittäjien aamukahvit Kuopiossa ke 19.8.

Pohjois-Savon hankinta-asiamies Minna Heikka on yrittäjien tavattavissa ke 19.8. klo 8-9 Kuopiossa Savon yrittäjien toimistolla, Asemakatu 22-24, 4. krs.
Tule kysymään julkisista hankinnoista sekä kuulemaan ajankohtaista hankinta-asiaa.
Tervetuloa!

Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittaudu 15.8. mennessä kirsi.sisso-litmanen (ät) yrittajat.fi.

Lisätietoja: minna.heikka (ät) is-hankinta.fi, p. 044 718 2921
Vinkki: kerro toiveesi ja kysymyksesi jo etukäteen. Tarvittaessa voidaan sopia aika yrityskohtaiselle tapaamiselle.

Kahvihetken tarjoavat Kuopion Yrittäjät ja IS-Hankinta Oy toteuttama Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke, jonka rahoittavat Pohjois-Savon liitto (ESR), alueen kunnat ja kehitysyhtiöt sekä Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri. Savon Yrittäjät on tärkeä yhteistyökumppani.

23.4.2014

PERUTTU: Tuusniemen hankintafoorumi 22.5.

Tuusniemen hankintafoorumi on peruttu vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 

Tuusniemen hankintafoorumissa etsitään yhdessä keinoja kuntien ja yritysten välisen hankintayhteistyön kehittämiseen, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä kerrotaan hankintojen ajankohtaisista asioista kuten tulevista kilpailutuksista.

Keskustelutilaisuus on tarkoitettu yrittäjille, päättäjille, virkamiehille - julkisista hankinnoista kiinnostuneille. Hankintakäytäntöjä ja niiden taustoja valottaa alustajien lisäksi hankinta-asiantuntija Helena Janhonen IS-Hankinta Oy:stä.

Aika ja paikka: ke 22.5.2014 klo 14–17, Tuusniemen kunnantalon valtuustosali, Keskitie 22, Tuusniemi.

Ohjelma:
klo 13.30 Kahvit
klo 14.00–14.05 Avaus. Hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy

klo 14.05–14.15 Hankinnat Tuusniemellä. Hallintojohtaja Martti Kähkönen, Tuusniemen kunta

klo 14.15–14.25 Tarjoajana julkisissa hankinnoissa. Puheenjohtaja Asta Tirkkonen-Hersio, Tuusniemen Yrittäjät

Tauko

klo 14.35–14.45 Hankintayhtiön rooli kunnan hankintaprosesseissa. Toimitusjohtaja Jarkko Mattila, IS-Hankinta Oy

klo 14.45–16.50    Keskustelua: Kysymyksiä ja kokemuksia julkisista hankinnoista.

klo 16.50–17.00        Foorumin yhteenveto. Hankinta-asiamies Minna Heikka

Ilmoittautumiset 14.5. mennessä: hankinta-asiamies Minna Heikka, minna.heikka@is-hankinta.fi, p. 044 718 2921
Tilaisuus on maksuton.
Foorumin tarjoaa IS-Hankinta Oy toteuttama Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke.

Leppävirran hankintafoorumi: Teknisen toimialan hankinnat tarkastelussa

Leppävirran hankintafoorumissa haetaan yhdessä keinoja kunnan ja yritysten välisen hankintayhteistyön kehittämiseen, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä kerrotaan hankintojen ajankohtaisista asioista kuten tulevista kilpailutuksista.

Tilaisuudessa keskitytään seuraaviin hankintoihin:
- suunnittelutyöt
- työkonepalvelut
- rakennusurakat

Keskustelutilaisuus on tarkoitettu yrittäjille, päättäjille, virkamiehille - kaikille teknisen alan julkisista hankinnoista kiinnostuneille. Hankintakäytäntöjä ja niiden taustoja valottavat alustajien lisäksi Leppävirran kunnan hankinnoista vastaavat henkilöt sekä hankinta-asiantuntija Raila Rissanen IS-Hankinta Oy:stä.

Aika ja paikka: ti 20.5.2014 klo 14–17, Kivelän koulun auditorio, Laivurintie 19, Leppävirta

Ohjelma:
klo 13.45 Kahvit, voi ottaa mukaan auditorioon
klo 14.00–14.05 Avaus: hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy

klo 14.05–14.15 Teknisen toimialan hankinnat Leppävirralla, tekninen johtaja Virve Wright, Leppävirran kunta

klo 14.15–14.25 Tarjoajana teknisen toimialan hankinnoissa, Heli Malinen Leppävirran yrittäjät

Tauko

klo 14.35–14.45 Hankintayhtiön rooli kunnan hankintaprosesseissa, toimitusjohtaja Jarkko Mattila, IS-Hankinta Oy

klo 14.45–16.50 Keskustelua: Kysymyksiä ja kokemuksia teknisen toimialan hankinnoista

klo 16.50–17.00 Foorumin yhteenveto, Pohjois-Savon hankinta-asiamies Minna Heikka

Ilmoittautumiset 14.5. mennessä: Hankinta-asiamies Minna Heikka, minna.heikka (ät) is-hankinta.fi, p. 044 718 2921

Tilaisuus on maksuton.
Foorumin tarjoaa IS-Hankinta Oy toteuttama Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke.

4.4.2014

Pisnesrehvit: Miten €urot saadaan pysymään Pohjois-Savossa?

Savon Yrittäjät ja Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke järjestävät Pisnesrehvit maanantaina 28.4.2014 klo 12-16 Peräniemen Kasinolla Kuopiossa. Tapahtuman teemana on rohkaista yrityksiä, kuntia, kaupunkeja ja oppilaitoksia käyttämään entistä enemmän Pohjois-Savon alueen yrityksiä omissa ostoissaan kuten pienhankinnoissaan.

Vuosittain valtio ja kunnat tekevät hankintoja 35 miljardin euron edestä. Näistä pienhankintojen
osuus on noin 11 %. Pienhankintojen tekemistä ei säätele hankintalaki, mikä antaa ostajalle hyvät
mahdollisuudet halutessaan valita lähialueen yritysten palveluita ja tuotteita.

Uusi pienhankintaportaali tulossa
Pisnesrehveillä esitellään uusia pienhankintaportaaleja, joiden tarkoituksena on tukea eri organisaatioita pienhankintojen tekemisessä. Parhaimmillaan kanava avaa markkinat pienhankintojen osalta nykyistä suuremmalle joukolle yrityksiä. Uusi väline helpottaa suuresti myös ostajia.
–Pienhankintajärjestelmää on toivottu, koska se toimii kilpailutustyökaluna ja auttaa markkinoiden kartoittamisessa. Organisaatiot saavat jatkossa myös paremmin tietoa omista ostoistaan, arvioi Pohjois-Savon hankinta-asiamies Minna Heikka, joka itsekin tekee jatkuvasti pienhankintoja ESR-hankkeessaan.
- Uskomme vahvasti, että pienhankinnat ja uuden portaalin esittely kiinnostaa sekä yrityksiä että pienhankintojen tekijöitä ja odotamme paikan päälle noin 150:tä osallistujaa. Aikaisemmin vastaavaa ostajien ja tarjoajien pienhankintoihin keskittyviä Pisnesrehvejä ei ole järjestetty. Maksuttomilla Pisnesrehveillä myös yritykset pääsevät verkostoitumaan, toteaa Savon Yrittäjien koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Mia Hakulinen.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot

Lisätietoja:
Mia Hakulinen, koulutus- ja tapahtumakoordinaattori, 044 368 0508 mia.hakulinen (ät) yrittajat.fi
Minna Heikka, hankinta-asiamies, 044 718 2921 minna.heikka (ät) is-hankinta.fi

Savon Yrittäjät on järjestänyt Pisnesrehvejä jo useana vuonna ja ne koetaan tärkeäksi foorumiksi verkostoitumiseen.

Pohjois-Savon hankinta-asiamiehen palvelut tuottaa julkisomisteinen hankintayhtiö IS-Hankinta Oy.
Hankkeen muita rahoittajia ovat Pohjois-Savon liitto (ESR), alueen kunnat ja kehitysyhtiöt sekä sairaanhoitopiiri. Savon Yrittäjät on tärkeä yhteistyökumppani.

28.2.2014

Kuinka käydä kauppaa kunnan kanssa?

Hyväkään tuote ei myy itse itseään, vaan sitä pitää osata markkinoida ja saada vielä kaupaksikin. Suomalaisten yritysten myyntiosaamisen heikkoutta taivastellaan säännöllisin väliajoin ja varmasti aiheestakin. Vaatii taitoa ja kovaa työtä saada kuluttajat ja toiset yritykset tarttumaan syöttiin ja palaamaan pyydykselle yhä uudelleen. Ken tämän ymmärtää, ei ole kateellinen hyvän myyjän bonuksille.

Vaikka yritys hallitsisikin myynnin salat, saattaa tie nousta pystyyn kun niitä yrittää soveltaa julkiseen ostajaan. Julkisyhteisötkin janoavat hyviä sopimuksia – tarpeisiinsa vastaavia tuotteita parhaalla mahdollisella hintalaatusuhteella – mutta hankintalaki, myyjän julkisen sektorin heikko tuntemus sekä ostajaosaamisen puutteet jarruttavat kysynnän ja tarjonnan ihanteellista kohtaamista.

Jos myyjän pitää osata myydä, täytyy ostajan vastaavasti osata ostaa. Harva syntyy huippuostajaksi eikä sellaiseksi kehity itsestään etenkin jos oma ydinosaaminen ja intressit ovat jossain toisaalla - vaikkapa opettamisessa tai sairaiden hoitamisessa. Vaikka tuntisi tarpeensa läpikotaisin, on siitä vielä pitkä matka onnistuneeseen hankintaan. Hankintoihin osallistutaan usein varsinaisen työn ohessa jolloin on selvää, ettei aika riitä mainosten ja esittelykäyntien vastaanottamiseen. Myyjien kanssa keskustelu tuntuu varmasti turhalta, jos ostaja on joka tapauksessa sitoutunut voimassa oleviin sopimuksiin.

Ostajan pitäisi kuitenkin tuntea tarjontamarkkina ja sen toimintalogiikka eikä siihen riitä googlaaminen kuukausi ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Yritysten kanssa pitäisi seurustella jatkuvasti, mutta miten? Jos aikaa ja osaamista onkin, niin hankintalain hengessä pitää vielä pystyä keskustelemaan tasapuolisesti kaikkien eikä vain yhden yrityksen kanssa. Pienhankintojen tekemistä ei säätele hankintalaki vaan hyvä hallintotapa ja organisaatioiden omat ohjeet. Tyypillistä on, että muutaman tuhannen euron ylittävissä hankinnoissa tulee pyytää tarjoukset 3-5 toimittajalta, koska avoin kilpailutus olisi prosessina suhteettoman raskas hankinnan arvoon verrattuna. Mutta jos markkinoita ei seuraa jatkuvasti, niin miten pystyy kohdentamaan tarjouksensa juuri oikeille yrityksille?

Hankinta-asiamiestoiminnan päätavoite on sujuvoittaa kaupankäyntiä yritysten ja kunnallisten organisaatioiden välillä niin paljon kuin laki vaan sallii. Tarkoitusta varten Savon Yrittäjät ja Pohjois-Savon hankinta-asiamies järjestävät 28.4. Pisnesrehvit, joilla kohtaavat yrittäjät, kuntien ja muiden organisaatioiden edustajat. Lisäksi tänä vuonna luvassa on muun muassa pienhankintojen ilmoituskanavaa sekä koulutusta niin ostajille kuin myyjillekin. Viime viikolla 3749 pohjoissavolaista yritystä sai kyselyn, jolla selvitetään julkisten hankintojen pullonkauloja. Vastaaminen kannattaa, sillä tulosten perusteella osataan keskittää toimet sinne missä tarve on suurin. Jos yrityksesi ei osunut otokseen, voit kertoa näkemyksesi suoraan allekirjoittaneelle.


Kuopion kaupungin hankintaohjeet: http://www.kuopio.fi/web/kaupunkitietoa/palvelu-ja-hankintaohjelma

Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies
minna.heikka (ät) is-hankinta.fi


Kolumni on julkaistu Kuopion Yrittäjien YrtTi-jäsenlehdessä 2/2014.